Allmänna villkor

Allmänt

 1. Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden, avtal och leveranser av varor och tjänster från användaren av dessa allmänna villkor (hädanefter kallad: säljare) gentemot den andra parten (hädanefter kallad: köpare) i den mån det inte skriftligen överenskommits om annat.

I synnerhet gäller de även erbjudanden, avtal och leveranser av tegelstenar och spillror och bitar.

De gäller även för alla efterföljande erbjudanden, avtal och leveranser, oavsett hur de fastställts.

 1. Tillämpligheten av köparens egna köpvillkor, om sådana finns, är utesluten, om och i den mån de strider mot dessa villkor, såvida de inte skriftligen har godkänts av säljaren med avseende på en specifik transaktion. Detta godkännande innebär inte att köpvillkoren även gäller andra transaktioner av köparen.

Erbjudanden och orderbekräftelser

 1. Alla erbjudanden från säljaren är utan förpliktelser. Avtalet ingås först genom skriftlig orderbekräftelse från säljaren eller (början av) faktisk utförande av säljaren eller annat godkännande av säljaren av ordern.

Om riktigheten av innehållet i en orderbekräftelsen från säljaren inte bestrids inom 8 arbetsdagar är parterna bundna av det.

 1. Om köparen annullerar ordern helt eller delvis eller inte fullgör sin köpskyldighet, är köparen skyldig säljaren ett belopp på 25,00 euro per 1 000 stycken Waalformat-tegelstenar eller Waalformat-motsvarigheter som annulleras eller inte köps av köparen. Köparen är skyldig detta belopp utan att något meddelande om försummelse krävs och oavsett om säljaren faktiskt åsamkas skada till följd av annulleringen eller att tegelstenarna inte levereras. Ovanstående gäller inte om annulleringen eller uteblivet köp inte överstiger 10 % av det totala antalet Waalformat-tegelstenar eller Waalformat-motsvarighet som ordern avser. Om annulleringen eller utebliven leverans är överstiger 10 %, förfaller ovannämnda belopp på alla annullerade eller uteblivna tegelstenar. Annullering kan aldrig ske avseende redan levererade tegelstenar.

Köparen är skyldig att ersätta säljaren för den skada som säljaren lidit till följd av annulleringen eller till följd av underlåtenhet, i den mån denna skada överstiger det belopp som köparen är skyldig på grund av det ovanstående.

Bestämmelserna i denna artikel påverkar inte säljarens rätt att kräva fullgörelse med någon ersättning istället för ovan nämnda belopp.

4a. Ändringar av avtalet, oavsett karaktär, träder i kraft endast med skriftlig överenskommelse mellan säljare och köpare. Om köparen efter det att avtalet har undertecknats, vill göra ändringar i det samma, är det upp till säljaren att avgöra om och i så fall under vilka (ytterligare) villkor dessa ändringar fortfarande kan accepteras inom ramen för avtalet.

Vid ändringar av avtalet (oavsett beskaffenhet) har säljaren rätt att debitera köparen de högre kostnader som är förknippade med dessa ändringar.

Leverans

 1. Plats och tidpunkt för överlåtelse av äganderätten från säljaren av varan är i alltid platsen och tidpunkten för lastningen på säljarens fabrik. Efter lastningen är säljaren inte skyldig att behandla reklamationer avseende färg, kvalitet, form, antal osv. utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 9 till 14. Vid tidpunkten för äganderättens övergång anses köparen vara insatt i kvaliteten på den köpta varan och möjligheterna att använda den.

Säljaren kommer att göra allt för att leverera inom den leveranstid som anges i avtalet. Om leveranstiden överskrids, innebär det inte att den försummelse som avses i artikel 6:83 del a i den Nederländska civillagen, såvida inte säljaren och köparen skriftligen har kommit överens om att ett leveransvillkor ska anses vara bindande. I det senare fallet är säljaren på grund av försenad leverans endast ansvarig för den skada köparen bevisligen lidit upp till högst fakturabeloppet för den försenade delen av leveransen. Köparen har inte rätt att avbryta eller underlåta att fullgöra någon skyldighet gentemot säljaren om en enligt avtalets bindande leveranstid överskrids. I alla andra fall av dröjsmål med leverans är säljaren inte ansvarig för eventuella skador som uppstår hos köparen till följd av förseningen.

 1. Om ”fraktfri leverans” eller ”fri till destination” har föreskrivits, anses det villkoret endast avse transportkostnaderna och transportrisken och alltså inte till platsen och tidpunkten för äganderättens övergång och därmed inte till tidpunkten för risköverföring av de levererade varorna. I priset ingår i sådana fall transport av godset till lossningsplatsen, förutsatt att den är belägen på asfalterad väg eller normalt kan nås med full frakt med det transportmedel som används. Lossning kommer då alltid att ske intill fordonet eller fartyget på av köparen anvisad plats med iakttagande av det föregående.
 2. Vid ”leverans från fabrik” står köparen för transporten. Köpare och säljare kan komma överens om att transporten tillhandahålls av säljaren på köparens bekostnad. I sådana fall är transportrisken även för köparen. Säljaren kan debitera köparen för kostnaderna

  för eventuell transportförsäkring som denne har tecknat.

Mottagande

 1. Köparen är skyldig att ta emot den köpta varan inom den/de leverans- och/eller avropstid(er) som för detta ändamål ingår i avtalet. Om ingen leveranstid har fastställts eller om det har bestämts att leverans kommer att ske på anfordran utan att några tidsfrister har satts med hänsyn till mottagandet, ska köp ske inom 3 månader efter den dag då avtalet träffades enligt artikel 3.

Om köparen inte har tagit emot de köpta varorna i tid, kommer säljaren att skicka en skriftlig varning till köparen och köparen kommer att vara i försummelse efter 3 arbetsdagar efter den skriftliga varningen genom att enbart den perioden löper ut utan någon (ytterligare) meddelande om försummelse krävs. Utöver de övriga rättigheter som i så fall enligt lagen och enligt dessa allmänna villkor, i synnerhet artikel 4, har säljaren rätt att upplösa avtalet för den del som ännu inte fullgjorts genom enkel uppsägning utan något rättsligt ingripande.

Skick och besiktning

 1. En fraktsedel, följesedel eller liknande handling som tillhandahålls i samband med leveransen av varan anses korrekt återspegla mängden av det levererade godset, om inte köparen skriftligen anmäler sin invändning mot detta till säljaren omedelbart efter mottagandet av tegelstenen.
 2. Om och i den mån det har avtalats med hänsyn till kvaliteten att det ska vara enligt ett prov, ska det provet användas för att bestämma tegelstenarnas genomsnittliga kvalitet. En typ av sten som överlämnats av säljaren eller som köparen tagit emot i samband med försäljningen räknas endast som prov när detta skriftligen har avtalats.
 3. Köparen har rätt att på egen bekostnad få varan besiktigad före leverans. Om köparen har begärt en egen besiktning är säljaren skyldig att i god tid före avsändning underrätta köparen om tid och plats då besiktningen kan ske. Om säljaren inte har fullgjort denna skyldighet har köparen rätt att anmäla sina invändningar beträffande den levererade varan så snart som

möjligt, dock senast 8 dagar efter leverans av varorna.

 1. Om köparen har underlåtit en besiktning eller inte framfört några invändningar beträffande kvaliteten på de varor som ska levereras efter en besiktning och före leverans,

har köparen ingen vidare rätt att reklamera beträffande den levererade varan. Om det efter besiktningen fortfarande uppstår fel i varan som inte kunnat upptäckas vid en besiktning som är normal och sed i branschen, ska köparen snarast och senast inom 8 dagar efter leverans meddela sina invändningar.
13: Köparens eventuella reklamationsrätt med avseende på den levererade varan förfaller i vart fall så snart varan har tagits i bruk.

13a. Skillnader i färg och struktur är inneboende i materialet i grova keramiska produkter och kan därför inte betraktas som en defekt i produkten. Små skador som inte väsentligt påverkar användbarheten av produkterna kan inte betraktas som ett fel i produkten.

Reklamation och ansvar

 1. Med påföljd för förverkande av köparens rätt att reklamera, måste alla reklamationer göras skriftligen enligt det som anges i dessa allmänna villkor.

I den mån en kortare termin inte har angivits i dessa allmänna villkor eller denna kortare termin inte skäligen kan förväntas av köparen, ska reklamation i vart fall göras senast inom 8 dagar efter det att fel i leveransen har kommit till köparens kännedom eller köparen rimligen borde ha varit medveten om dessa brister, utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 13. Alla reklamationer måste göras med en exakt redogörelse för klagomålens art.

 1. Säljarens ansvar är, oavsett anledning, begränsat till högst fakturavärdet av de levererade varorna som de reklamationer som säljaren befunnits vara välgrundade avser eller till byte av dessa varor mot liknande varor eller till reduktion av inköpspriset för dessa varor, allt efter säljarens gottfinnande.

Om säljaren väljer att byta varan, står de tillhörande transportkostnaderna för säljarens räkning.

Om säljaren övergår till reduktion av inköpspriset, kommer den reduktionen att bestå av den del av inköpspriset som kan hänföras till den defekta varan eller till omfattningen av felet i varan. Om felet är av sådan karaktär att köparen inte längre kan använda varan och köparen då önskar göra sig av med den defekta varan, ska dessa stå till säljarens förfogande som sedan hämtar den på egen bekostnad. I den mån detta är skäligt ger säljaren då även avdrag i fråga om de transportkostnader som är hänförliga till de defekta varor som inte längre kan användas.

Alla ytterligare anspråk av något slag och från någon part är uteslutna. Säljaren ansvarar aldrig för följdskador och direkt och indirekt handelsförlust, stagnationsskada, försening av byggnation, orderbortfall, utebliven vinst, handläggningskostnader m.m.

 1. Köparen håller säljaren skadeslös från allt ansvar gentemot tredje man som går utöver det ansvar som säljaren har gentemot köparen.

Priser

 1. De priser som anges av säljaren baseras på de kostnadskomponenter som gäller vid offertdatum. Alla höjningar av kostnadskomponenterna som inträffar efter erbjudandet och/eller under avtalets verkställande, oavsett deras karaktär, överförs av säljaren på köparen för de delar av avtalet som vid tidpunkten för höjningar har ännu inte genomförts.

17a. Erbjudna och överenskomna priser är i euro och exklusive moms. Såvida

inte annat uttryckligen överenskommits, ingår inte andra skatter, avgifter och tullar enligt lag, förpacknings-, lastnings-, transport- och försäkringskostnader i priset.

17b. Säljaren har rätt att ta ut ett kreditbegränsningstillägg på 2 % vilket får dras av på fakturan om betalning sker inom trettio dagar från fakturadatum.

Betaling och säkerhet

 1. Betalningar ska göras inom 30 dagar från fakturadatum, utan rabatt eller avdrag, oavsett anledning. Reklamation avseende levererad vara berättigar inte köparen att ställa in betalningen och/eller att åberopa retentionsrätt. Betalningstidpunkten är den tidpunkt då det förfallna beloppet har krediterats säljarens konto. Inkommande betalningar tjänar först som betalning för räntor och kostnader och sedan för äldsta utestående kapitalbelopp, även om köparen uppger annat i det avseendet.
 2. Om fakturabeloppet inte har betalats på förfallodagen är köparen i lagligt hänseende i försummelse gentemot säljaren utan att någon påminnelse eller försummelse krävs. Köparen är då skyldig dröjsmålsränta på 15 % per år från förfallodagen, samt utomrättsliga inkassokostnader som uppgår till minst 15 % av de belopp som köparen är skyldig, med ytterligare ett minimum av 125,00 euro.
 3. Säljaren har under avtalstiden alltid rätt att kräva förskottsbetalning eller säkerhet för betalningen.
 4. Alla fordringar från säljaren mot köparen förfaller omedelbart:

- om köparen inte eller inte i rätt tid fullgör sina betalningsförpliktelser eller andra skyldigheter gentemot säljaren;

- om köparen vägrar att följa säljarens önskan som avses i artikel 20;

- om köparens försätts i konkurs eller om köparen ansöker om moratorium;

- om någon tillgång hos köparen är beslagtas;

- om köparen säljer eller avvecklar sitt företag.

 1. I de fall som beskrivs i artikel 21 har säljaren, utöver de övriga rättigheter som lagen och avtalet,

inklusive dessa allmänna villkor, ge honom rätt att antingen upphäva sina skyldigheter eller att säga upp avtalet genom en enkel underrättelse

att helt eller delvis upplösas utan att något meddelande om försummelse eller rättsligt ingripande krävs, utan att det påverkar säljarens rätt att kräva ersättning utöver eller i stället för uppskov eller upplösningen.

Äganderättsförbehåll

 1. Leveransen av säljarens varor är föremål för äganderättsförbehåll. Detta förbehåll gäller fordringar på betalning av alla varor som levereras eller ska levereras av säljaren till köparen enligt

eventuella avtal och tjänster och aktiviteter som utförs eller ska utföras, samt krav på grund av köparens underlåtenhet att följa dessa avtal,

 som därför även omfattar dessa allmänna villkor.

23a. I alla fall som avses i artikel 21, har säljaren rätt att ta tillbaka de varor som äganderättsförbehållet gäller. I den mån det behövs anses säljaren vara oåterkalleligt bemyndigad av köparen att ta bort dessa varor eller få dem borttagna från den plats där de finns.

 1. Köparen ger säljaren, eller en av säljaren anvisad tredje man, tillstånd att för detta ändamål beträda deras affärsområde, lager, fabrikshallar etc.

Om lagen i destinationslandet för de köpta varorna har mer långtgående möjligheter till äganderättsförbehåll än vad som anges ovan, kommer parterna att anses ha fastställt dessa mer långtgående möjligheter till förmån för säljaren, med förståelse för att när det objektivt sett inte är möjligt att fastställa de mer långtgående regler som denna bestämmelse avser, kommer ovanstående bestämmelser om äganderättsförbehåll att fortsätta att gälla.

 1. Om säljaren har återtagit varor i enlighet med artikel 23a, kommer köparen att krediteras för värdet av de återtagna varorna som ska fastställas av säljaren vid tidpunkten för återtagandet, minus de kostnader som är förknippade med återtagandet.
 2. Inom ramen för sin normala affärsverksamhet kan köparen förfoga över de levererade varorna med äganderättsförbehåll. Normal affärsverksamhet omfattar i vart fall inte ställande av säkerhet till tredje part, och inte heller överlåtelse i samband med hel eller partiell överlåtelse av köparens verksamhet.

Om köparen förfogar över varan, är köparen skyldig att å säljarens vägnar upprätta hemlig eller allmän panträtt på de anspråk som följer av detta beslut.

Force majeure

 1. Om säljaren är förhindrad att leverera eller leverera på normalt sätt på grund av force majeure, har han rätt att utan förpliktelse förlänga leveranstiden med force majeures varaktighet eller att upplösa avtalet, i den mån det ännu inte har fullgjorts utan att betala eventuell skadeersättning. Force majeure omfattar: krig, uppror, upplopp, angrepp, strejk och lockout, fel på maskiner och/eller verktyg, otillgänglighet av transporter, stagnation i tillgången på råvaror eller energi, statliga åtgärder, samt varje omständighet, som t.ex. ett resultat varav det rimligen är omöjligt för säljaren att leverera på normalt sätt.

Råd osv.

 1. Råd som ges av eller i uppdrag av säljaren eller gjorda förslag eller instruktioner avseende material, konstruktioner, genomföranden och tillämpningar är alltid utan förpliktelser.

Säljaren ansvarar aldrig för någon som helst skada som kan uppstå till följd av råd eller förslag eller instruktioner från säljaren.

Salvatorklausul

 1. Om en eller flera bestämmelser ur det avtal som träffats mellan säljaren och köparen, som alltså även omfattar föreliggande allmänna villkor, skulle visa sig ej vara rättsgiltiga, förblir övriga bestämmelser i full kraft. De eventuellt ogiltiga bestämmelserna kommer då att ersättas av bestämmelser som närmar sig dessa ogiltiga bestämmelser så nära som möjligt på ett rättsligt effektivt sätt med hänsyn till parternas avsikter.

Uppförandeplats, lagval, behörig domstol

 1. För erbjudanden från köparen och avtalet mellan säljare och köpare gäller Nederländsk lag. Detta gäller även alla avtal som ingås med köpare bosatta eller etablerade utomlands.

Alla tvister som härrör från detta rättsförhållande och överenskommelser som uppstår därav kommer att avgöras av den behöriga domstolen på säljarens verksamhetsställe eller, efter säljarens val, vid den behöriga domstolen där köparens är skriven eller driver verksamhet.

Bestämmelserna ovan påverkar inte att parterna i samråd kan besluta att tvister ska lösas genom medling, bindande råd eller skiljeförfarande.

Dessa Allmänna villkor har inlämnats till kansliet vid tingsrätten i Arnhem i augusti 2012 under nummer 2012/15.

Tillstånd att använda cookies

Den här webbplatsen använder funktionella, statistiska sociala medie- och andra cookies. Om du vill välja vilka cookies och skript som kan användas kan du ändra dina inställningar nedan.

Mer information finns i vår sekretess- och cookie-policy.