Till exempel har vår tegelfabrik en avancerad produktionsmiljö där tegel produceras på ett mycket innovativt och hållbart sätt. Eftersom nästan allt sker automatiskt behövs bara åtta personer för processen från lera till tegel. Denna höga effektivitet leder till ett utmärkt pris-kvalitetsförhållande.

1: Råmaterial

Råmaterial för tegel

Ett bra tegel kräver bra lera. De lerbrott som De Rijswaard använder sig av befinner sig också där den finaste och renaste leran utvinns. Lerutvinningen görs på översvämningsslätten vid de största floderna i Nederländerna och även i Westerwald i Koblen. De Rijswaard hämtar medvetet sin lera från olika utvinningsområden, så att ett homogent råmaterial kan tillverkas. Därför kan vi säkerställa kontinuitet i färg och form. De Rijswaard bearbetar tre typer av lera: bronsbrun (kalkhaltig) lera för tillverkning av gul tegel, rödbrun (järnhaltig) lera för röd tegel och naturell lera för naturfärgad tegel.

Lerhög

Den grävda leran transporteras över vatten och överförs via De Rijswaards egen hamn till vår lerhög . Den här lerhögen byggs på lager för lager. Summan av de olika lerlagren avgör lerans slutliga sammanställning. Detta recept övervakas noggrant med hjälp av provborrningar som utförs internt och externt. När lerhögen uppfyller fastställd kvalitetshalt, då grävs leran ut diagonalt (dvs genom alla lager) och överförs till produktionsprocessen.

2: Förbearbetning

Förbearbetning av leran

Leran transporteras i en förvaringscontainer till blandaren . Där tillsätts mangan eller kalk (för färg), men även vatten. Detta förebygger att damm uppstår under blandningsprocessen. Faktum är att väldigt lite damm förekommer i hela fabriken, med bra arbetsrutiner och utsugssystem kan vi hålla alla utrymmen så dammfria som möjligt. Efter blandaren fortsätter leran till kollergången. Det är en stor kvarn på ett malbord med hål där lerklumpar och småsten krossas. Leran lämnar kollergången genom hålen i små korvar med en diameter på cirka 18 mm. Lerkorvarna passeras sedan genom en vals med en öppning på ca. 1 mm. De valsade lerbitarna transporteras via ett transportband till en lerdepå.

Lerkällaren

De Rijswaard är en av två tegelfabriker i Nederländerna med en lerkällare, vilket garanterar absolut homogenitet i leran.

3: Formgivning

Lerkällaren

De Rijswaard är en av två tegelfabriker i Nederländerna med en lerkällare vilket garanterar absolut homogenitet i leran. Här lagras de bearbetade lerbitarna åter igen lager för lager, så att råvaran kan homogeniseras ytterligare. Till sist öser man upp leran diagonalt med ett mudderverk. Leran transporteras sedan från lerskjulet till stenpressen.

Handslagen tegel

Handslagen tegel bearbetas på ett annat sätt. Lerbitar, som tidigare blandats med sand, överförs maskinalt till en form. Där får tegelstens sin typiska finurliga form. Därefter skärs överskottsleran av med en tråd, varefter behållarna vänds och töms på torkplattan. Efter rengöring och slipning återupptas processen igen.

4: Torkning

Torkning

Torkvagnarna med de våta tegelstenarna transporteras sedan via traverser till torkrummen. Varje torkrum erbjuder plats för inte mindre än 83 600 tegelstenar. Torkningen görs med ett ventilationssystem. Här använder vi restvärmen från tunnelugnen via stora rörledningar. Efter torkningsprocessen har tegelstenarna krympt med ca sex procent Detta heter torrkrympning. Varje stentyp har sin egen torkningsprocess, men den kortaste torktiden är dock 48 timmar. 

Sättmaskinen

När tegelstenarna har torkat förbereds de för bränningsprocessen. De transporteras i rader till sättmaskinen där de sätts i ett fast mönster och förs vidare till sättbandet . Där plockas tegelstenarna upp och staplas med ett speciellt omslagugnsvagnarna.

5: Eldning

Eldning

De eldfasta ugnsvagnarna väntar i långa rader tills de kan köras in i ugnen. Men innan dess ska de först gå igenom Föruppvärmningen. Där värms tegelstenarna upp till en temperatur på ca 180° C. I den här fasen avdunstas resterande fukt  (ca 2 %). Från värmetunneln körs de lastade vagnarna in i den 235 meter långa ugnen. Mycket långsamt rör sig vagnarna genom ugnen, en ¼ del per 30 minuter.

Bakningsprocessen

Temperaturen ökar gradvis i början av ugnen till maxtemperatur i mitten. Varje tegelfärg har sin egen bränning. Gul tegelsten värms till 1 080° C, röd tegelsten stenen till 1 060° C och silverfärgad sten till 1 050° C. Endast en stenfärg kan brännas per cykel. Temperaturen är jämnt fördelad över hela ugnens bredd, så att inga färgskillnader uppstår. Efter att den den maximala temperaturen uppnåtts, följer de snabbkylningen. Med hjälp av ventilation sjunker temperaturen snabbt till ca 620° C. Den varma luften som frigörs under denna process förs vidare till torkrummet.  Efter den snabba avkylningen följer en sträcka på 25 meter där tegelstenen får svalna mycket långsamt. Går det för snabbt kan de spricka. Efter några dagar körs vagnen ut ur tunnelugnen. En total cykel består av 40 vagnar, vilket motsvarar en miljon stenar.

Allt utförs automatiskt

Hela bränningsprocessen är datorstyrd och körs sju dagar i veckan. Även på helgen när ingen personal är närvarande. På lördagsmorgonen ställs därför tillräckligt många tunnelugnsvagnar upp framför värmningstunneln, så får systemet göra resten. Under processens registreras alla relevanta uppgifter som sedan kan avläsas på en bildskärm. En viktig aspekt är övervakningen av energiförbrukningen. Detta visar till exempel att det endast går åt 87 kubikmeter gas för att bränna tusen tegelstenar. I övervakningsrummet finns även våra värmeväxlare som omsätter värme till energi.

Slutkontroll

Hos De Rijswaard handlar allt om kvalitet. I vårt laboratorium utförs stickprov. Detta omfattar vattenabsorption, dimensioner, färg osv. CE-klassificeringen används som riktlinje i detta avseende. Utöver vår egen kontroll testas tegelstenarnas kvalitet av externa parter. På så sätt kan De Rijswaard säkerställa att teglet håller en konstant hög nivå.

6: Transport

Transport

När tegelstenen svalnat till en temperatur mellan 30-40 °C, körs de vidare för avlastning . Stenen staplas på pallar och förses med krympplast och en unik kod. Lastpallar som ska gå till England bandas ytterligare. I allmänhet transporteras tegelstenarna till kunden med lastbil. Viss transport går med båt till Storbritannien.

7: Solenergi

Solenergi

Sedan 2019 är en stor del av vår lagerplats försett med tak. Genom att förvara teglet under tak kan de levereras i optimalt skick. Detta förhindrar att stenarna blir gröna på grund av avlagringar när de förvaras utomhus och/eller att förpackningen skadas av vädret.

Genom att leverera torra stenar kan arbetet utföras snabbare.
Ett tak är också miljövänligt; snart kommer det att behövas mindre plast för att packa våra fasadstenar. Nästan hälften av taket på 30 000 m2 är försett med solpaneler som tillsammans med 28 växelriktare som genererar 2 2848 MWh, vilket är mer än en fjärdedel av den energi vi behöver för att hålla fabriken igång.

Proces Zonnepanelen

Se videon

Har du frågor om produktionsprocessen?

Ta gärna kontakt med oss. Vi hjälper dig gärna vidare.

Kontakta oss

Tillstånd att använda cookies

Den här webbplatsen använder funktionella, statistiska sociala medie- och andra cookies. Om du vill välja vilka cookies och skript som kan användas kan du ändra dina inställningar nedan.

Mer information finns i vår sekretess- och cookie-policy.